27 maja 2022

EAF-EG

Blog Osobisty

Jak zostać tłumaczem przysięgłym

www.punktur.pl

Zawód tłumacza przysięgłego jest bardzo odpowiedzialny. Tłumacz taki bowiem jest osobą zaufania publicznego. Zakres jego możliwości i obowiązków określony jest w specjalnej Ustawie o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego. Zgodnie z tym, co jest w niej zawarte wiemy, że tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie bądź jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Ponadto musi znać biegle język polski oraz ma całkowitą zdolność do czynności prawnych. Oprócz tego musi wykazać się brakiem karalności. Wymogiem jest także posiadanie wyższego wykształcenia z tytułem magistra lub równorzędnego jeśli ukończyła uczelnie za granicą. Podstawą także jest pozytywnie zdany egzamin z zakresu tłumaczenia z języka polskiego na obcy i odwrotnie.

Jeżeli kandydat zdał egzamin na tłumacza w innym kraju, nie zwalnia go ten fakt z obowiązku przystąpienia do egzaminu w Polsce jeżeli chce tutaj wykonywać ten zawód. Aby jednak móc przystąpić do takiego egzaminu należy spełnić wszystkie wymogi w ramach ustawy. Sam egzamin odbywa się w jednostkach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest odpłatny i każdy kandydat musi pokryć jego koszt na własną rękę.

Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza to tłumaczenia pisemne, w drugiej części tłumaczy się ustnie. Komisja egzaminacyjna składa się z jedenastu członków, wybranych przez Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli kandydat nie zda egzaminu to może podejść do niego ponownie jednak dopiero za rok od daty oblanego testu.